Hoofdstuk 8: De Bovenbouw

De bovenbouw staat van meet af aan in het teken van het eindexamen

Inhoud

8.1 Opleidingsduur en -doel

De havo-opleiding duurt in totaal vijf jaar en bereidt voor op het hoger beroepsonderwijs. Het vwo duurt in totaal zes jaar. Het dankt zijn naam, voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, aan het feit dat het leerlingen voorbereidt op de universiteit. Sommige leerlingen stromen na het behalen van het havodiploma door naar 5 vwo.

8.2 Examenprogramma

Het lesprogramma in de bovenbouw van zowel vwo als havo wordt vrijwel geheel bepaald door de exameneisen. In de bovenbouw zijn alle leerjaren examenjaren. Al in 4 vwo en 4 havo krijgen leerlingen schoolexamens. Het cijfer van die schoolexamens telt mee voor het eindcijfer van dat vak. Een overzicht van alle examenonderdelen vindt u in het programma van toetsing en afsluiting: het pta. In de bovenbouw moeten leerlingen sommige zaken goed bewaren. Zo moeten boekverslagen bij de moderne vreemde talen de hele bovenbouw bewaard blijven. Al het andere werk dat leerlingen op grond van het pta maken, zoals handelingsdelen en praktische opdrachten, moet in elk geval tot het eind van het schooljaar bewaard blijven.

8.3 Projecten

Het onderwijsprogramma voor bovenbouwleerlingen voorziet ook in tal van projecten, onder andere:  Arbeids-Ervarings-Leren (AEL), het Europaproject, het Betaproject, Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) en het Montessoriproject.

8.4 Flexibel Examen

In bijzondere situaties bieden we leerlingen de mogelijkheid om flexibel examen te doen. Dit houdt in dat een leerling in 4-vwo, 5-vwo of 4-havo voor één of enkele vakken kan deelnemen aan het onderwijs in een hoger leerjaar. De leerling volgt dan het lesprogramma en legt de bijbehorende examens af, inclusief het centraal examen. De school heeft hiervoor toestemming van het Ministerie. De regeling kent overigens strikte voorwaarden, zodat de leerling bij de landelijke examinering niet bevoordeeld of benadeeld wordt.
In de praktijk wordt het flexibel examen slechts aangeboden aan die leerlingen die bijzondere kwaliteiten hebben in een bepaald schoolvak en aan doubleurs die in een bepaald vak prima hebben gefunctioneerd. In bijzondere gevallen kan een havoleerling deels examen doen op vwo-niveau.

8.5 Wisselen van pakket of afdeling

Bij de keuze van het vakkenpakket en de keuze voor vwo of havo moet een leerling zorgvuldig te werk gaan. Het is namelijk niet zonder meer mogelijk naderhand te switchen. Daarvoor is toestemming nodig van de docenten. Toestemming  wordt pas gegeven als een overstap echt noodzakelijk is. Bovendien  zijn er veel praktische bezwaren aan een overstap gedurende het leerjaar. Als een leerling zijn vakkenpakket wil veranderen of van afdeling wil wisselen,  bespreekt hij dit achtereenvolgens met zijn mentor, met de decaan en met de coördinator van zijn leerjaar. De laatste raadpleegt de roostermaker, weegt de voors en tegens af en beslist over het verzoek. een eventuele overstap van vwo naar havo kan het best voor de eerste leerlingbespreking aangekondigd worden. Na de kerstvakantie is een overstap niet meer mogelijk.

8.6 Bovenbouwrooster
Ook in de bovenbouw is het rooster geperiodiseerd. Dat wil zeggen dat het aantal lesuren voor een vak per periode kan verschillen.

8.7 Begeleidingslessen

Leerlingen in de bovenbouw hebben naast reguliere lessen en keuzes ook zogeheten  begeleidingslessen. Bij de begeleidingslessen beslist de leerling aan het begin van een periode welke van de aangeboden begeleidingslessen in de verschillende vakken hij wenst te volgen. Gedurende de periode kan desgewenst nog wekelijks van begeleidingsles gewisseld worden. Op die manier helpen begeleidingslessen de leerling om schooltaken en leerbehoefte beter op elkaar af te stemmen.

8.8 Versterkt taalbeleid

In de bovenbouw van het vwo geeft het Jordan leerlingen extra lessen Engels, Frans en Duits. In 4vwo en in 5vwo krijgen leerlingen per moderne vreemde taal twee periodelessen extra. Die lessen worden besteed aan extra lees-, luister-, schrijf- en spreekvaardigheid. Zo bereiden we leerlingen voor om desgewenst op te gaan voor een ERK-erkend taalcertificaat. Voor Engels kunnen 6v-leerlingen die dat willen, meedoen aan het Cambridge-examen. Leerlingen met Duits kunnen deelnemen aan het Goethe-Zertifikat en leerlingen met Frans kunnen zich inschrijven voor het DELF-examen. Al deze diploma’s zijn internationaal erkend en voldoen aan de eisen die het Europees Referentiekader (ERK) stelt. Met een Cambridge-, Goethe- of DELF-certificaat heeft een leerling toegang tot een Engels-, Duits- dan wel Franstalige opleiding of stage. Al deze examens kennen meerdere niveaus. Zo kiezen de meeste leerlingen die meedoen aan Cambridge, voor het Cambridge Advanced Exam (CAE), maar sommigen opteren voor het allerhoogste Cambridge-examen, het CPE. Bij Duits doen de meeste leerlingen examen op ERK-niveau B2, wat al behoorlijk  pittig is (B2 betekent dat je een gevorderd taalgebruiker bent). Heel goede leerlingen Duits kunnen -in overleg-  examen doen op niveau C1 (expertniveau). Bij Frans wordt geëxamineerd op niveau B1. Uitblinkers kunnen in 6v nog opgaan voor niveau B2.  Deelname aan deze examens is niet verplicht (maar vaak wel raadzaam, al was het alleen maar omdat het zo’n goede voorbereiding is op het centraal schriftelijk). De kosten verschillen per taal en per examen (hoe hoger, hoe duurder), maar meestal gaat het om een bedrag van  100 tot 200 euro. Meer informatie kunt u krijgen bij de vakdocent. Overigens is het Jordan pas in het schooljaar 2015/16 met Goethe en DELF gestart. De eerste DELF-certificaten zullen daarom pas in schooljaar 2016/17 worden uitgereikt (aan het eind van 5 vwo). De eerste Goethecertificaten worden verstrekt in schooljaar 2017/18 (in 6vwo).

zoeken
Montessori Lyceum Herman Jordan Zeist | Inloggen |
Jordanlaan 3, 3706 TE Zeist, tel. (030) 695 47 08, info@hermanjordan.nl
sirinevler escortsirinevler escortatakoy escortmecidiyekoy escortetiler escortatasehir escortkadikoy escort