Hoofdstuk 6: Regels, rechten, plichten, vertrouwenspersoon en klachten
Aan welke regels moeten leerlingen zich houden en wat zijn hun rechten en plichten?

Inhoud

6.1 Belangrijke regels

We kennen één 'hoofdregel' op school: anderen niet onnodig storen.
We verwachten dus dat alle leden van de schoolgemeenschap verantwoordelijkheid nemen voor elkaar en voor het wel en wee van de school. Daarnaast zijn ook enkele specifieke regels van belang, namelijk:

 1. Als je uit een les gestuurd wordt, meld je je bij Job van Ginkel.  Hij zet je aan het werk in de D-gang.De coördinator van jouw leerjaar bekijkt later wat er aan de hand is en wat er verder moet gebeuren.
 2. In de lokalen mag je niet eten of drinken.
 3. Een of twee dagen per jaar wordt je gevraagd 'milieudienst' te doen. Dat houdt in dat je die dag na elke pauze de achtergebleven rommel opruimt.
 4. Voor moedwillige vernielingen en beschadigingen van schoolspullen of eigendommen van je medeleerlingen draai je zelf op. Ernstige vernieling en/of vervuiling kan tot schorsing of zelfs verwijdering leiden.
 5. Het is, in verband met eigen veiligheid en die van anderen, strikt verboden langs of op de autoweg te komen.
 6. Er mag in de school en op het schoolterrein niet gerookt worden. Dit geldt ook voor activiteiten in of buiten de normale schooltijden. Alcohol- en drugsgebruik is niet geoorloofd.
 7. Mobiele telefoons mogen alleen in de pauzes worden gebruikt; het gebruik van digitale media tijdens proeven is altijd verboden en voor het overige slechts in de les geoorloofd met toestemming van de docent.
  Zie hiervoor ook de notitie:
  Gebruik van telefoons en andere persoonlijke media
  Zie ook de uitgebreide dagelijkse regels voor leerlingen.

6.2 Leerlingenstatuut

Als nieuwe leerling van het Jordan heb je vrij snel door hoe de school in elkaar zit, wat er van je verwacht wordt en wat je wel en niet kunt doen. Hoe langer je op school zit, hoe beter je dat allemaal weet. Toch kunnen er situaties ontstaan waarin je heel precies moet weten welke rechten en plichten je als leerling nu eigenlijk hebt.

Daarvoor is het leerlingenstatuut gemaakt.

In het statuut staan de rechten en plichten van de leerlingen uitgewerkt.

Waar heb je recht op?

 • behoorlijk onderwijs;
 • inzet en aandacht van de docenten;
 • je mag voor je mening uitkomen;
 • je mag eruit zien zoals je zelf wilt.

Wat zijn je plichten?

 • je moet de lessen volgen;
 • je moet de belangen van anderen respecteren;
 • je mag een ander niet storen;
 • je moet je best doen om de lessen zo goed mogelijk te laten verlopen.

Dit zijn de hoofdzaken. In het leerlingenstatuut zijn de regels veel verder uitgewerkt, Daar vind je specifieke regels voor onder andere de toetsing en beoordeling van je werk,  de schoolorganisatie en straffen. Overigens zijn je rechten niet onbegrensd. Je mag er bijvoorbeeld wel uitzien zoals je wilt, maar je moet in de gymles sportkleding dragen.
De regels in het leerlingenstatuut gelden voor iedereen die met de school te maken heeft, dus het schoolbestuur, de schoolleiding, leraren en ander personeel, leerlingen en ouders.

6.3 Vragen, problemen, klachten

Overal worden fouten gemaakt en doen zich misverstanden voor, ook op het Jordan. Graag bespreken we met leerlingen of ouders hoe dergelijke problemen op te lossen. Uitgangspunt daarbij is om problemen zo veel mogelijk direct met de betrokkenen te bespreken. Medewerkers nemen uw opmerkingen serieus en streven naar een oplossing. Mocht dat niets opleveren, dan kunt u het een stapje hogerop zoeken, in eerste instantie door de mentor om een gesprek te vragen. Als een leerling of ouder ondersteuning vraagt voor het oplossen van een probleem waarbij vertrouwelijkheid gewenst of vereist is, kan ook zonder tussenkomst van de mentor contact op worden genomen met de interne of externe vertrouwenspersoon. Om dit proces in goede banen te leiden, heeft de oudervereniging een vraagbeslisboom opgesteld.

6.4 Contact/vertrouwenspersoon

Het Jordan beschikt over contact- en vertrouwenspersonen. De vertrouwenspersoon is aangesteld om leerlingen te helpen met problemen die vertrouwelijkheid vereisen. Ook ouders kunnen de vertrouwenspersoon benaderen voor kwesties die gevoelig liggen. Ouders die een klacht willen indienen, kunnen zich wenden tot de contactpersoon. De contactpersoon zorgt voor de eerste opvang en verwijst zo nodig door naar een vertrouwenspersoon. Het Jordan heeft de functies van contact- en vertrouwenspersoon gecombineerd. Er zijn twee contact/vertrouwenspersonen in de school, namelijk Frank Lageweg (flageweg@hermanjordan.nl) en Mijke van Oostenbrugge (mvanoostenbrugge@hermanjordan.nl).  Meer informatie over hun taakomschrijving is hier te vinden. Daarnaast is er één vertrouwenspersoon buiten de school, zijn naam is Wim van Es. Hij is via deze link te bereiken.

6.5 Klachtenregeling

Het Jordan beschikt over een regeling om met klachten om te gaan. Deze klachtenregeling maakt duidelijk hoe te handelen bij klachten van ouders, leerlingen of medewerkers. Deze regeling maakt onderscheid tussen ‘gewone’ klachten (die binnenschools worden afgehandeld) en klachten waarvoor men zich wendt tot de externe vertrouwenspersoon. Voor klachten over pesten bestaat een aparte procedure, die onder andere voorziet in het inschakelen van mentor en coördinator. Voor klachten op het gebied van (seksuele) intimidatie en machtsmisbruik bestaat eveneens een aparte procedure. In dat geval spelen de vertrouwenspersonen een rol. De klachtenregeling vindt u hier.

6.6 Regeling betreffende het omgaan met een ernstig vermoeden van een misstand (klokkenluidersregeling)

Ondanks de voorzieningen op het terrein van het klachtrecht en medezeggenschap blijft een beperkte categorie misstanden over, waarbij niet in redelijkheid van een medewerker  / leerling /ouder verwacht kan worden dat hij van bovenstaande procedures gebruik maakt. In dat geval kan een zogenaamde klokkenluidersregeling nuttig zijn.

Hoofddoel van de regeling  is:

 • Het bestrijden van de restcategorie misstanden waarvoor andere regelingen niet geschikt zijn;
 • Op een wijze die bijdraagt aan het verbeteren van de organisatie en voor zover mogelijk het corrigeren van de misstand;
 • Met zo gering mogelijke schade voor melder en voor organisatie; met zorgvuldigheidseisen voor de melder en de organisatie;
 • Met rechtsbescherming tegen benadeling voor bonafide melders.

De regeling is gebaseerd op de huidige algemene maatschappelijke opvattingen over het klokkenluiden. De bedoeling is dat de regeling drempels wegneemt die in de weg staan om daadwerkelijk de klok te luiden. Voor de hele regeling klik hier.
Voor contact met de externe vertrouwenspersoon klik hier.

6.7 Privacybeleid
Onze school kent een privacybeleid. Ieder lid van de schoolgemeenschap onthoudt zich van het verspreiden van berichten over enig ander lid van de schoolgemeenschap die als privé beschouwd kunnen worden. Dit geldt ook voor gebruik van de social media (Twitter, Hyves, Facebook, ed.).

Film-, foto- of geluidsopnamen maken is niet toegestaan in de school, op het terrein of bij de door de school georganiseerde activiteiten, tenzij dat gebeurt met expliciete toestemming van de begeleidende medewerker en/of de schoolleiding.

6.8 Inspectie
Onze school wordt door het Rijk gesubsidieerd en valt daarmee onder de inspectie van het Voortgezet Onderwijs. Die ziet erop toe dat er volgens de wettelijke regels gewerkt wordt, staat ons met raad en daad terzijde als we voor ongewone problemen staan.
De inspectie beoordeelt de kwaliteit van het onderwijs, draagt zo bij aan verbeteringen en rapporteert over de ontwikkelingen. Naarmate de scholen beter zelf de kwaliteit van het onderwijs bewaken blijft de inspectie meer op afstand.
Voor het schooljaar 2016/17 staat weer een inspectiebezoek gepland.
Voor meer informatie over de inspectie zie: onderwijsinspectie.nl

 

zoeken
Montessori Lyceum Herman Jordan Zeist | Inloggen |
Jordanlaan 3, 3706 TE Zeist, tel. (030) 695 47 08, info@hermanjordan.nl
sirinevler escortsirinevler escortatakoy escortmecidiyekoy escortetiler escortatasehir escortkadikoy escort